دفاع مشروع
دفاع مشروع
ژانویه 3, 2018
طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن ( قسمت اول )
طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن ( قسمت اول )
ژانویه 7, 2018

آشنایی با انواع اسناد رسمى

آشنایی با انواع اسناد رسمى

اسناد رسمي را به چهار دسته تقسيم کرده اند:
1- اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها
2- اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
3- اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
4- اسناد قضايي مانند احکام و قرارهاي دادگاه ها و صورت مجلس ها.

البته اسناد رسمي به چهار دسته مزبور منحصر نمي شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسي نيز سند رسمي شمرده مي شود، زيرا داراي ارکان مزبور است.

ب.اسناد عادي
به موجب ماده 1293 قانون مدنى “هرگاه سند به وسيله يکي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانوني را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، عادي است.”

در نتيجه حتي سندي که يکي از ارکان سند رسمي را نداشته باشد اما علي القاعده داراي امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادي است.

امضا؛ رکن سند عادي
امضاي منتسب اليه، رکن سند عادي است که زير سند و معمولا در خود سند انجام مي شود. در اين مورد ماده 1304 قانون مدني مقرر داشته است: “هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علي حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.” هرچند در بسياري از مواد قانوني، کلمه امضا به معني عام آن بيان شده و در واقع به معني تنفيذ اراده حقوقي اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکيک نحوه ارائه و تبيين اين اراده حقوقي به صورت امضا يا اثر انگشت ضروري است.

امضا را در تعريفي جامع مي توان اين گونه تعريف کرد: امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگي يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادي يا رسمي) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است.در نتيجه از يک سو عدم تصريح “اثر انگشت” در مواد 1291 و 1293 قانون مدني نبايد نشان دهنده بي اعتباري آن شمرده شود؛ از سوي ديگر اگرچه ماده 1293 قانون مدني، امضا را رکن سند عادي اعلام کرده اما قانونگذار در مواردي نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدني) در غير مواردي که قانون استثنا کرده، امضاي منتسب اليه رکن سند عادي است.

در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادي که هر يک از شرايط سند رسمي را نداشته اما داراي امضاي منتسب اليه باشد، سند عادي شمرده مي شود.هرگاه سند عادي نسخه هاي متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتي معتبر است که امضاي اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اي که داراي کپي امضاي منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتي که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مي تواند با دشواري روبرو شود.

مشاوره فروش